Wszystko o IKE, IKZE i PPE

Paneuropejski Indywidualny Plan Emerytalny coraz bliżej. Grupy lobbingowe walczą o jak najlepsze rozwiązania

Grupy lobbingowe krytykują strukturę proponowanego przez UE Paneuropejskiego Indywidualnego Planu Emerytalnego (PEPP). Dwie grupy europejskich parlamentarzystów rozpoczęły dyskusję na temat zbioru zasad  regulujących PEPP, w toku której pojawiła się propozycja ochrony oszczędności przed inflacją, oprócz propozycji dotyczących gwarancji kapitałowych.

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów poparła gwarancję „co najmniej równą zapłaconym składkom, w tym wszystkim kosztom i opłatom, przy uwzględnieniu inflacji”. Komisja Parlamentarna ds. Zatrudnienia również wezwała do ochrony oszczędzających w PEPP przed inflacją, która może być ograniczona do 4% rocznie.

Komentarze komisji są następstwem apeli ze strony kampanii konsumenckiej Better Finance do polityków ustalających zasady funkcjonowania PEPP, aby w miarę możliwości uwzględnić ochronę oszczędności przed inflacją. Jeżeli taka ochrona nie byłaby możliwa to PEPP „powinny przynajmniej zawierać wyraźne ostrzeżenie o bardzo dużym wpływie inflacji na realną wartość oszczędności po kilkudziesięciu latach inwestowania” – podkreślił Better Finance. Zasady PEPP są obecnie omawiane i opracowywane przez Komisję Gospodarczą i Monetarną Parlamentu Europejskiego (ECON).

Natomiast Pensions Europe w swoich komentarzach do zasad proponowanych przez ECON stwierdziło, że sformułowanie dotyczące gwarancji jest „niewystarczająco jasne”, ale powstrzymało się od żądań ochrony przed inflacją. Zamiast tego Pensions Europe zasugerowało, żeby zasady PEPP zawierały „gwarancję zachowania zainwestowanego kapitału, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem dostawcy PEPP”, oraz że „w przypadku dostarczenia gwarancji kapitału, powinna to być gwarancja udzielona na końcu okresu akumulacji”. Organizacja reprezentująca branżę ubezpieczeniową, Insurance Europe, wskazała natomiast, że „gwarancja utrzymania realnej wartości zainwestowanego kapitału byłaby niezwykle trudna, jeśli nie niemożliwe”. Podkreślono, że trzeba byłoby wziąć pod uwagę „zmienny charakter inflacji oraz fakt, że nie jest ona znana w momencie wydania (jakiejkolwiek) gwarancji”. Insurance Europe wezwało polityków do bliższego sprecyzowania swoich propozycji dotyczących ochrony kapitału. Obecne brzmienie propozycji Komisji Europejskiej stwierdza, że domyślna opcja inwestycyjna dla PEPP powinna być chroniona za pomocą „technik ograniczania ryzyka”. Jednakże dokładną definicję pozostawiono „aktom delegowanym”, co oznacza, że ostateczna decyzja zostanie podjęta po zakończeniu negocjacji PEPP. Grupa sektora ubezpieczeniowego argumentowała, że jeśli pozostanie to nierozwiązane, może oznaczać, że poziom ochrony konsumenta będzie różny „w zależności od dostawcy PEPP”.

Ponadto, Europejskie Stowarzyszenie Funduszy Inwestycyjnych i Zarządzających Aktywami (EFAMA), które reprezentuje interesy zarządzających aktywami, argumentowało, że ochrona kapitału nominalnego jest „bardzo myląca”, ponieważ nie uwzględnia wpływu inflacji. Zamiast ochrony przed inflacją, EFAMA opowiada się za strategiami inwestycyjnymi cyklu życia, które, jak twierdziło, przyniosłyby znacznie lepsze zwroty dla prawie wszystkich oszczędzających w PEPP i rozwiązałyby obawy Better Finance dotyczące inflacji. Obowiązek zapewnienia gwarancji finansowej ograniczyłby również dostęp ubezpieczycieli do rynku PEPP, wskazało EFAMA. To byłoby wysoce nieatrakcyjne dla konsumentów, jak stwierdziło stowarzyszenie, ponieważ głównym celem inicjatywy PEPP było zwiększenie konkurencji i zwiększenie możliwości wyboru na europejskim rynku emerytur osobistych.

Oddzielnie Better Finance zażądał również „ograniczenia poziomu opłat do 1% dla domyślnej opcji cyklu życia” dla PEPP. Jednak Bernard Delbecque, dyrektor w EFAMA ds. Ekonomii i Badań, powiedział IPE, że „lepszym rozwiązaniem byłoby uwolnienie kosztów”. „Umożliwiłoby to przejrzystość między różnymi rodzajami opłat, takimi jak opłata za zarządzanie, koszty dystrybucji i koszty doradztwa” – powiedział. Planowany przez PEPP jednolity rynek umożliwiłby również osiągnięcie oszczędności wynikające ze skali działalności i w konsekwencji obniżenie kosztów, dodał Delbecque.

Pomimo „dużej złożoności” PEPP, Komisja ogłosiła, że zasady PEPP zostaną określone w przewidywanym terminie i stwierdziła, że dyskusje na temat propozycji „postępują dobrze”. ECON ma zakończyć prace nad zasadami PEPP w przyszłym miesiącu. Dyskusje między parlamentem, Komisją Europejską i państwami członkowskimi będą prowadzone w celu dopracowania zestawu zasad do końca tego roku.

Tags: , , ,

Subskrypcja

Podoba Ci się ten artykuł? Dołącz do subskrybentów bloga, a otrzymasz więcej tego rodzaju treści.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Top